Certyfikaty dla personelu

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska związanego z branżą chłodniczą, klimatyzacyjną oraz pomp ciepła stworzyliśmy modułowy system szkoleń, umożliwiający uzupełnienie bądź zdobycie kwalifikacji zawodowych z wyżej wymienionych dziedzin, a także uzyskanie Certyfikatu dla personelu.
Certyfikaty personelu wymagane są zgodnie z „USTAWĄ z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych” (Dz.U. z dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 881).
Art. 20.1.
„Personel, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/2067 z dnia 17 listopada 2017 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających gazy cieplarniane(Dz. Urz. UE L 301 z 18.11.2015, str. 28), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2015/2067”, jest obowiązany do posiadania odpowiedniego certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 3 tego rozporządzenia”.
Art. 20.4.
„Personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, ..., zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń ... jest obowiązany do posiadania certyfikatów dla personelu, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2.” .
Art. 21.1.
Certyfikat dla personelu może uzyskać osoba pełnoletnia, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel.

I.P.P.U. „MASTA” Spółka z o.o. prowadzi kursy umożliwiające uzyskanie certyfikatów dla personelu następujących kategorii :
1) Kategoria I
1)kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz
2)instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
2) Kategoria II
1)kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego, oraz
2)instalacja, konserwacja lub serwisowanie, a także naprawa i likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych z takich stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
3) Kategoria III
- odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odniesieniu do stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 3 kg substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach;
4) Kategoria IV
- kontrola szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych oraz zawierających co najmniej 10 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych lub co najmniej 6 kg substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem że nie jest ona związana z otwarciem obiegu chłodniczego.

Certyfikaty dla personelu wydane na podstawie Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 881) otrzymane po zdaniu egzaminów do końca 2017 r. obejmowały instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane.
Zmiana powyższej Ustawy wprowadzona Ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. Poz. 1567) dodała:
- konieczność posiadania Certyfikatów dla personelu również do wykonywania czynności naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
Ustawodawca uznał jednak, że Certyfikaty dla personelu oraz Certyfikaty dla przedsiębiorców wydane do końca 2017 r. zachowują ważność i upoważniają także do wykonywania czynności naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, jeżeli upoważniają do wykonywania czynności instalowania oraz konserwacji lub serwisowania takich urządzeń.
- konieczność posiadania Certyfikatów dla personelu również do wykonywania czynności przy agregatach chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane.
Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. wykonywanie czynności instalowania,, konserwacji, serwisowania, naprawy i likwidacji w odniesieniu do agregatach chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni wymaga złożenia z wynikiem pozytywnym dodatkowego egzaminu.
W związku z powyższym dla osób posiadających Certyfikaty dla personelu wydane do końca 2017 r. a które chcą uzyskać rozszerzenie zakresu Certyfikatu dla personelu* o agregaty chłodnicze samochodów ciężarowych i przyczep chłodni proponujemy jednodniowe szkolenie uzupełniające zakończone egzaminem.

Szkolenia prowadzone są przez wybitnych wykładowców uczelni technicznych Trójmiasta oraz praktyków z długoletnim stażem w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Odbywają się one w specjalistycznie wyposażonych laboratoriach, znajdujących się na terenie Politechniki Gdańskiej. Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin teoretyczny i praktyczny, po zdaniu których uzyskuje się certyfikat dla personelu.


Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.